— STUDIEAANBOD

Derde graad - 5de en 6de leerjaar

ALGEMEEN SECUNDAIR ONDERWIJS (ASO):

 

Alle studierichtingen van het Algemeen Secundair Onderwijs (ASO) hebben een uitgesproken doorstromingsfunctie. Dit wil zeggen dat ze enkel en alleen willen voorbereiden op verder studeren in het hoger onderwijs. Het ASO bereidt je niet voor om direct te gaan werken na het beëindigen van je secundaire studies. De leerplannen zijn zo opgemaakt dat elke studierichting in principe voorbereidt op alle vormen van hoger onderwijs. De verdere studiemogelijkheden zijn zeer uitgebreid.

 

STUDIERICHTINGEN:

01. LATIJN - MODERNE TALEN


Deze studierichting bestaat uit twee taalgebonden componenten: Latijn en Moderne talen. Deze geven de klemtonen van de studierichting aan.

 

De component LATIJN brengt je in contact met poëtische, historische, retorische en juridische teksten. Dit geeft je inzicht in de literatuurgeschiedenis en draagt bij tot de ontwikkeling van je literaire smaak. Dit vak biedt ook een uitgesproken culturele vorming en algemeen historisch inzicht.

 

In deze richting neemt ook de studie van de MODERNE TALEN een belangrijke plaats in. De aandacht gaat naar het ontwikkelen van communicatieve vaardigheden, de reflectie op taal en de kennismaking met anderstalige literatuur.

In deze studierichting maken de leerlingen ook kennis met Spaans als extra moderne vreemde taal.

 

Enkel verder studeren in zuiver wiskundig-wetenschappelijke opleidingen is niet evident. De logische verdere uitwegen voor deze studierichting zijn vooral te situeren in de studierichtingen met een taalkundig karakter, geschiedenis, menswetenschappelijke richtingen…

 

Meer informatie over Latijn – Moderne talen vind je op de website Onderwijskiezer.


03. LATIJN - WETENSCHAPPEN


Deze studierichting bestaat uit twee componenten: Latijn en Wetenschappen. Deze geven de klemtonen van de studierichting aan.

 

De component LATIJN brengt je in contact met poëtische, historische, retorische en juridische teksten. Dit geeft je inzicht in de literatuurgeschiedenis en draagt bij tot de ontwikkeling van je literaire smaak. Dit vak biedt ook een uitgesproken culturele vorming en algemeen historisch inzicht.

 

De component WETENSCHAPPEN omvat vakken als biologie, chemie, fysica en aardrijkskunde. Hier wordt tijd en aandacht besteed aan het verzamelen van empirisch feitenmateriaal en aan de inzichtelijke verwerking ervan: experimentele waarneming in het schoollabo, veldwerk, audiovisueel materiaal, gegevens opzoeken in tabellenboeken en andere naslagwerken. Je wordt geoefend in het kritisch analyseren en evalueren van dit wetenschappelijk materiaal.

 

Ook in deze richting neemt de studie van de moderne talen een belangrijke plaats in. De aandacht gaat naar het ontwikkelen van communicatieve vaardigheden, de reflectie op taal en de kennismaking met anderstalige literatuur.

 

Meer informatie over Latijn - Wetenschappen vind je op de website Onderwijskiezer.

05. ECONOMIE - WISKUNDE


Deze studierichting bestaat uit twee componenten: Economie en Wiskunde. Deze geven de klemtonen van de studierichting aan.


De algemene ECONOMIE of sociale economie krijgt de meeste aandacht. Ze bestudeert de menselijke relaties in een land en tussen de landen in de wereld onderling. Het deelvak bedrijfswetenschappen behandelt de problemen en relaties die kaderen in het bedrijfsbeleid: productie, kostenbeheersing, personeelsbeleid… De boekhouding is een ondersteunend onderdeel. In het vak recht maken de leerlingen kennis met de juridische wetmatigheden waarbinnen de samenleving functioneert.


In de derde graad krijgt de component WISKUNDE zes lesuren toegewezen en klimt de leerstof naar een hoog niveau van algemeenheid en abstractie. Dit gebeurt via algebra, meetkunde, analyse, statistiek en kansrekening.


Ook in deze richting neemt de studie van de moderne talen een belangrijke plaats in.
De aandacht gaat naar het ontwikkelen van communicatieve vaardigheden, reflectie op taal en de kennismaking met anderstalige literatuur.


Meer informatie over Economie - Wiskunde vind je op de website Onderwijskiezer.

07. WETENSCHAPPEN - WISKUNDE


Deze studierichting bestaat uit twee componenten: Wetenschappen en wiskunde. Deze geven de klemtonen van de studierichting aan.

 

De component WETENSCHAPPEN omvat vakken als biologie, chemie, fysica en aardrijkskunde. Hier wordt tijd en aandacht besteed aan het verzamelen van empirisch feitenmateriaal en aan de inzichtelijke verwerking ervan: experimentele waarneming in het schoollabo, veldwerk, audiovisueel materiaal, gegevens opzoeken in tabellenboeken en andere naslagwerken. Je wordt geoefend in het kritisch analyseren en evalueren van dit wetenschappelijk materiaal.

 

In de derde graad kan de component WISKUNDE

(6 uur) – via het complementair gedeelte – nog uitgebreid worden tot 8 uur. In deze studierichting klimt het onderwijs in de wiskunde naar een hoog niveau van algemeenheid en abstractie.

 

Ook in deze richting neemt de studie van de moderne talen een belangrijke plaats in. De aandacht gaat naar het ontwikkelen van communicatieve vaardigheden, de reflectie op taal en de kennismaking met anderstalige literatuur.

 

Meer informatie over Wetenschappen - Wiskunde vind je op de website Onderwijskiezer.


+ COMPLEMENTAIR GEDEELTE


In de derde graad worden er vanuit het complementair gedeelte nog enkele extra lesuren aan het uurrooster toegevoegd:


- Esthetica

- Mens en Samenleving


In de studierichting LMT wordt er ook nog Spaans toegevoegd aan het lessenpakket.


Daarnaast wordt de studierichting LMT ook nog versterkt met de aanvulling van het vak Statistiek.


02. LATIJN - WISKUNDE


Deze studierichting bestaat uit twee componenten: Latijn en Wiskunde. Deze geven de klemtonen van de studierichting aan.

 

De component LATIJN brengt je in contact met poëtische, historische, retorische en juridische teksten. Dit geeft je inzicht in de literatuurgeschiedenis en draagt bij tot de ontwikkeling van je literaire smaak. Dit vak biedt ook een uitgesproken culturele vorming en algemeen historisch inzicht.

 

In de derde graad krijgt de component WISKUNDE zes lesuren toegewezen en klimt de leerstof naar een hoog niveau van algemeenheid en abstractie. Dit gebeurt via algebra, meetkunde, analyse, statistiek en kansrekening.

 

Ook in deze richting neemt de studie van de moderne talen een belangrijke plaats in. De aandacht gaat naar het ontwikkelen van communicatieve vaardigheden, de reflectie op taal en de kennismaking met anderstalige literatuur.

 

Meer informatie over Latijn – Wiskunde vind je op de website Onderwijskiezer.

04. ECONOMIE - MODERNE TALEN


Deze studierichting bestaat uit twee componenten: Economie en Moderne talen. Deze geven de klemtonen van de studierichting aan.

 

De algemene ECONOMIE of sociale economie krijgt de meeste aandacht. Ze bestudeert de menselijke relaties in een land en tussen de landen in de wereld onderling. Het deelvak bedrijfswetenschappen behandelt de problemen en relaties die kaderen in het bedrijfsbeleid: productie, kostenbeheersing, personeelsbeleid… De boekhouding is een ondersteunend onderdeel. In het vak recht maken de leerlingen kennis met de juridische wetmatigheden waarbinnen de samenleving functioneert.

 

In deze richting neemt ook de studie van de MODERNE TALEN een belangrijke plaats in. De aandacht gaat naar het ontwikkelen van communicatieve vaardigheden, de reflectie op taal en de kennismaking met anderstalige literatuur.

 

De combinatie van deze twee vakdomeinen staat borg voor ruime keuzemogelijkheden in het hoger onderwijs, waar enkel een voorbehoud is voor richtingen met veel wiskunde en/of wetenschappen.

 

Meer informatie over Economie – Moderne talen vind je op de website Onderwijskiezer.

06. MODERNE TALEN - WETENSCHAPPEN


Deze studierichting bestaat uit twee componenten: Moderne talen en Wetenschappen. Deze geven de klemtonen van de studierichting aan.

 

De component WETENSCHAPPEN omvat vakken als biologie, chemie, fysica en aardrijkskunde. Hier wordt tijd en aandacht besteed aan het verzamelen van empirisch feitenmateriaal en aan de inzichtelijke verwerking ervan: experimentele waarneming in het schoollabo, veldwerk, audiovisueel materiaal, gegevens opzoeken in tabellenboeken en andere naslagwerken. Je wordt geoefend in het kritisch analyseren en evalueren van dit wetenschappelijk materiaal.

 

In deze richting neemt ook de studie van de MODERNE TALEN een belangrijke plaats in. De aandacht gaat naar het ontwikkelen van communicatieve vaardigheden, de reflectie op taal en de kennismaking met anderstalige literatuur.

 

Meer informatie over Moderne talen - Wetenschappen vind je op de website Onderwijskiezer.

08. HUMANE WETENSCHAPPEN


De klemtoon van deze studierichting wordt gelegd in de vakken sociale en gedragswetenschappen, filosofie en kunstbeschouwing.


Binnen het hoofdvak SOCIALE EN GEDRAGS-WETENSCHAPPEN bestudeer je de rol van organisaties in de samenleving; de functies van communicatie; opvattingen over identiteit, cultuur en beschaving in verschillende samenlevingen; verschillende mens- en wereldbeelden, enz.

Daarnaast bestudeer je ook de ontwikkeling van het individu en de dynamiek van sociale groepen en cultuursystemen; de functies en de expressie van emoties en het omgaan met lichamelijkheid; de wijze waarop waarden en normen in sociale gemeenschappen worden overgedragen.

Ook in deze richting neemt de studie van de moderne talen een belangrijke plaats in.
De aandacht gaat naar het ontwikkelen van communicatieve vaardigheden, reflectie op taal en de kennismaking met anderstalige literatuur.

 

Enkel verder studeren in zuiver wiskundig-wetenschappelijke opleidingen is niet evident. De meest logische vervolgopleidingen situeren zich in de menswetenschappelijke richtingen van het hoger onderwijs.

 

Meer informatie over Humane wetenschappen vind je op de website Onderwijskiezer.+ SEMINARIES


In de richtingen EMT, EWI, MTWE, WEWI en LMT wordt er een extra seminarie aan het lessenpakket toegevoegd. Deze seminaries zorgen voor een verdieping van een specifiek vak.


- Seminarie Economie

- Seminarie Wetenschappen

- Seminarie Wiskunde


SEMINARIES:

SEMINARIE WISKUNDE

Tijdens het seminarie wiskunde verdiepen we ons in enkele keuzeonderwerpen van het leerplan, zoals bijvoorbeeld Complexe Getallen en Financiële Algebra, met het oog op die leerlingen die een ingenieursopleiding of economische studies willen aanvatten. Ook werken we o.a. aan de wiskundige component van de toelatingsproef geneeskunde, zodat leerlingen ook hiervoor extra voorbereid zijn.

SEMINARIE WETENSCHAPPEN

Tijdens het seminarie wetenschappen gaan de leerlingen zelf aan de slag. Via projecten die aansluiten bij de actualiteit en hun eigen interesse, leren ze hoe een wetenschappelijk experiment correct uit te voeren, data te analyseren en hierover te communiceren. Waar mogelijk werken we samen met KULeuven, UHasselt, IMEC, de gezondheidszorg en de bedrijfswereld.

SEMINARIE ECONOMIE

Tijdens het seminarie Economie is ruimte voor praktische toepassingen en interactief en samenwerkend leren. Binnen dit seminarie wordt er bewust een koppeling voorzien met Bedrijfsbeheer.

Vanaf het zesde jaar is er ook ruimte voor de mini-ondernemingen. Hierbij gaan leerlingen zelf aan de slag en wordt de rechtstreekse band met het bedrijfsleven sterk aangehaald. Ook verschillende bedrijfsbezoeken staan op het programma.

LATIJN MODERNE TALEN:

SPAANS

Tijdens de lessen Spaans krijgen de leerlingen uiteraard lessen over de Spaanse taal. Het communicatief aspect staat voorop en we mikken vooral op de spreekvaardigheid. Na twee jaar kunnen ze zich al behoorlijk uitdrukken. Daarnaast leren ze de Spaanse wereld en de Spaanse cultuur kennen. We beperken ons daarbij niet tot Spanje, maar we breiden dit uit tot de hele Zuid-Amerikaanse wereld.

LESSENTABEL

VIJFDE & ZESDE LEERJAAR:

LEGENDE

EMT = Economie-Moderne talen

EWE = Economische Wetenschappen

EWI = Economie-Wiskunde

HWE = Humane Wetenschappen

LMT = Latijn-Moderne talen

LWE = Latijn-Wetenschappen

LWI = Latijn-Wiskunde

MTWE = Moderne talen-Wetenschappen

WEWI = Wetenschappen-Wiskunde

Download hier de lessentabellen schooljaar 2024-2025.