DE ADVIESRAAD


Een adviesraad is een interne denktank en een klankbord voor het beleid. De adviesraad of pedagogische raad vergemakkelijkt het nemen en uitvoeren van bepaalde beslissingen binnen de school.

 

De groep vergadert tweewekelijks en brengt na overleg advies uit bij beleidsopties allerhande. De klemtoon ligt hoofdzakelijk op pedagogische en praktische aspecten van het schoolleven.


Ook ideeën, verzuchtingen en bedenkingen van ouders die doorsijpelen via (klassen)leraars, opvoeders of directie kunnen op de agenda van de adviesraad terecht komen en gevolg krijgen.

Concreet


Deze adviesgroep bestaat uit de volgende personen:

 

 • Roland Severijns, Pascaline Strumane en Tom Verheyden als directieteam
 • Lut Severijns als secretaris en voor het ondersteunend personeel
 • Bob Peeters als preventieadviseur
 • Verschillende afgevaardigden per graad, op vrijwillige basis: Véronique Laevers, Dieter Lox, Leen Petré, Janne Pierreux, Lissa Raskin, Brecht Verstappen, Bea Veulemans, Joris Wauters


De adviesraad moet een open groep zijn. Indien nodig kunnen ook andere leraars mee vergaderen als zij iets specifieks voor te stellen hebben. Adviesraadleden moeten gevoelig zijn voor wat er leeft bij de collega’s, ouders en leerlingen, en dit aanbrengen in de vergaderingen. Zo vormen zij een klankbord voor de directie en de IM.

 

Er wordt tweewekelijks vergaderd, telkens van 15.00 tot 16.30 uur op dinsdagnamiddag. De directeur stelt vooraf een agenda op en neemt hem op in de wekelijkse Nieuwsbrief. Elk lid van de adviesgroep kan bovendien agendapunten aandragen. De verslagen zijn op Smartschool te vinden voor alle personeelsleden.

DE SCHOOLRAAD


Ouders (*), personeel, lokale gemeenschap en leerlingen participeren samen aan het schoolbeleid en zetelen daartoe in de schoolraad. De leden worden in principe aangeduid vanuit de ouderraad, de pedagogische raad, en de leerlingenraad indien. De vertegenwoordigers van de lokale gemeenschap worden gecoöpteerd door de andere leden. De schoolraad informeert en communiceert over zijn werking aan de ouders (*), leraren en leerlingen.

 

De schoolraad adviseert, overlegt of geeft zijn instemming. De schoolraad oefent zijn bevoegdheden in principe uit tegenover de inrichtende macht - overeenkomstig het pedagogisch project.

De directeur woont de vergaderingen bij met raadgevende stem, informeert de schoolraad en geeft inzage in documenten over (de voorbereiding van) een eindbeslissing. Die eindbeslissing zelf komt de inrichtende macht toe.

Bevoegdheden:

de schoolraad:

 • de inrichtende macht of de directeur bij delegatie

adviseert:

 • de bepaling van het profiel van de directeur
 • het studieaanbod
 • de samenwerking met andere inrichtende machten of externe instanties
 • opstapplaatsen en busbegeleiding leerlingenvervoer
 • het nascholingsbeleid
 • experimenten en projecten

overlegt:

 • het beleidsplan of -contract met het CLB
 • infrastructuurwijzigingen - behalve binnen artikel 17, §2; 1°, a) en c) van wet van 24 december 1993 inzake overheidsopdrachten
 • de criteria voor de aanwending van lestijden, uren, uren-leraar en punten
 • het schoolwerkplan
 • het schoolreglement
 • het welzijns- en veiligheidsbeleid op school
 • duur en tijdstip stage

stemt in:

 • het orde- en tuchtreglement in hoofde van leerlingen
 • de lijst van bijdragen die aan de ouders kunnen worden gevraagd en de afwijkingen daarop
 • de organisatie van extra-muros- en parascolaire activiteiten

 

Wat hebben ouders en leerlingen hieraan?

 

Beide geledingen hebben evenveel zitjes als alle andere geledingen in de schoolraad en participeren zo aan het beleid. Elke individuele ouder of leerling kan via zijn of haar geleding informatie of inspraak krijgen. Zich rechtstreeks tot iemand van de directie wenden, is ook altijd een optie.

GOED OM WETEN

 

Op het niveau van de scholengemeenschap: een medezeggenschapscollege

De schoolraden van dezelfde scholengemeenschap (SGKSO Oost-Brabant in ons geval) organiseren een "medezeggenschapscollege" dat tenminste overlegbevoegdheid heeft over de ordening van een rationeel onderwijsaanbod en het maken van afspraken over objectieve leerlingenoriëntering en -begeleiding.

 

De rol van de inrichtende macht ten opzichte van de schoolraad

De inrichtende macht informeert de schoolraad en geeft inzage in documenten over (de voorbereiding van) een eindbeslissing. Die eindbeslissing zelf komt de inrichtende macht toe. De inrichtende macht moet verantwoorden waarom zij een advies van de schoolraad niet volgt. Ook wanneer uit het overleg met de schoolraad geen consensus komt, verantwoordt de inrichtende macht haar eindbeslissing. De inrichtende macht neemt in elk geval de eindbeslissing.

 

Noot: De rechten van de schoolraad hebben geen betrekking op arbeidsvoorwaarden. Hierover spreekt het lokaal overlegcomité (LOC) zich uit.


SAMENSTELLING


Voor de directie: Roland Severijns

Voor de lokale gemeenschap: Helena Versmissen, Ann Lambeets, Peter Vaes

Voor de ouders: Stijn Gryson, Jan Aerts, Luk Beirnaert, Wouter Cuppens, Joris Gijsenberg, Stefaan Motte en Davy Van Berghen

DE LEERLINGENRAAD


Ook de leerlingenraad is een onderdeel van het streven naar een participatieve school. De leerlingenraad kan alles wat leerlingen aanbelangt ter sprake brengen bij directie en beleid. De leerlingenraad zetelt daartoe zowel in de schoolraad als in de adviesraad.


Het bestuur van de leerlingenraad wordt democratisch verkozen door de leerlingen van het vijfde jaar. In elke klas wordt er bovendien een klasverantwoordelijke gekozen en in elk jaar jaarverantwoordelijken die deelnemen aan de tweewekelijkse vergaderingen. Weerhouden voorstellen en opmerkingen worden aan de directie (en de adviesraad) voorgelegd.

 

De leerlingenraad kan op die manier problemen en verzuchtingen van leerlingen aankaarten bij directie en adviesraad (leraars). De leerlingenraad neemt ook de organisatie van talloos veel activiteiten op zich om het schoolleven voor leerlingen aangenamer en beter te maken. Denk aan sport, muziek, ‘feest’, schooltijdschrift, etc.

De leerlingenraad 2023-2024

 

Voorzitster: Evi Reinarz

Ondervoorzitster: Ferre Betrains

Secretaris: Louise Deweer

Penningmeester: Tiele Es

Communicatieverantwoordelijken: Niels Gryson en Katharina Wuytjens

Verantwoordelijk Team Sport: Victor Vermersch

Verantwoordelijke MT-redactie: Margot Van den Brande

Verantwoordelijke Feestcomité: Aurélie Beirnaert

Verantwoordelijke Retoraad: Aline Vandaele

Verantwoordelijke Feel Good Team: Kobe Vandersmissen

 

Van iedere vergadering wordt door de secretaris een verslag gemaakt dat op Smartschool ter beschikking van de hele school gesteld wordt.

DE PASTORALE WERKGROEP


Deze groep probeert met allerlei initiatieven leerlingen vanuit het eigen opvoedingsproject aan te zetten tot solidariteit en hulp aan elkaar en aan de medemens in het algemeen.

Denk aan problemen van welbevinden, ziekte, verlies of overlijden. Ze proberen ook de blik van onze leerlingen te verruimen naar het Afrikaans Continent, politiek, geografisch, economisch én cultureel.

De pastorale werkgroep begeleidt de leerlingen naar volwassenheid in het licht van de christelijke waarden en meer specifiek vanuit de visie van de Aalmoezeniers van de Arbeid.

We leggen in onze activiteiten de nadruk op het vormen van één grote levens- en leergemeenschap op en buiten de school. Dit betekent dat leerlingen uitgenodigd worden tot spiritualiteit, solidariteit en sociaal engagement.

 

Zo organiseren we onder meer bezinningsmomenten en vieringen voor alle leerlingen. Tijdens de vastenperiode kan iedereen, zowel leerlingen als leerkrachten, deelnemen aan ‘de Goede Mol’.

 

Voor de vijfdejaars is er een tweedaagse bezinning en de zesdejaars nemen deel aan een sociale dag.

 

Onze solidariteit met de scholen (of projecten?) van de Aalmoezeniers in Congo krijgt bijzondere aandacht tijdens de Congoweek. Dan worden de leerlingen vanuit verschillende vakspecifieke invalshoeken geïnformeerd en we roepen hen ook op tot solidariteit. Zo houden we een picknick, organiseren een posterbeurs en de zesdejaars verkopen zelfgebakken cake. Het geld dat we op deze manier inzamelen, gaat - samen met de opbrengst van de dagelijkse wafelverkoop - naar de projecten in Congo. Ouders, leerlingen en collega’s worden ook opgeroepen om de scholen van de Aalmoezeniers in Congo te sponsoren via onze adoptieactie.

 

En tot slot steunen we ook jaarlijks de campagnes van Rikolto en 11.11.11. waarbij we dieper ingaan op hun jaarthema’s en aansluitend voor Rikolto leerlingen aanmoedigen om zich te laten sponsoren tijdens de kasteelloop.


De medewerkers van de pastorale werkgroep zijn vrijwilligers en niet uitsluitend godsdienstleraars.

Zij komen een à twee keer per trimester samen en zetten acties op het getouw of bieden leerlingen ondersteuning bij acties:


 • Hilde Eeckelaers
 • Idris Lasisi
 • Leen Petré
 • Els Vanderlinden
 • Veerle Van Hoofstat
 • Pascaline Strumane
 • Roland Severijns

HET CLB


Het CLB, of Centrum voor Leerlingenbegeleiding, stelt het welzijn en de rechten van kinderen en jongeren CENTRAAL. Zij willen voor elke leerling meewerken aan gepaste zorg en gelijke kansen in het onderwijs, samen met de school en andere diensten.

 

Enkele tussenkomsten van het CLB gebeuren niet op vraag maar zijn VERPLICHT (noch ouders, noch leerlingen kunnen zich hiertegen verzetten):

 

 • Medische contactmomenten (collectieve medische onderzoeken of preventieve gezondheidsmaatregelen i.v.m. besmettelijke ziekten)
 • Toezicht op vaccinaties
 • Maatregelen bij besmettelijke ziekten
 • Hulp en opvolging bij afwezigheidsproblemen en bij verontrustende situaties
 • Ondersteuning van het CLB aan de leerkrachten op school bij problemen van individuele leerlingen of een groep leerlingen

Wat doen ze en wat heb je als leerling of ouder hieraan?

 

Het CLB werkt vraaggestuurd vertrekkende vanuit vastgestelde noden, vragen van de leerling, zijn ouders of de school. Er is ook geregeld een overleg tussen school en CLB in functie van de begeleiding van de leerlingen.

 

Als de school aan het CLB vraagt om een leerling te begeleiden, zal het CLB een begeleidingsvoorstel doen. Die begeleiding zal enkel starten als de leerling hiermee instemt (vanaf 12 jaar). Leerling en ouders worden in elk geval zo veel mogelijk betrokken bij de verschillende stappen van de begeleiding.

 

De school heeft recht op begeleiding door het CLB. Het CLB kan bepaalde problemen of onregelmatigheden signaleren en de school op de hoogte brengen van bepaalde behoeften van de leerlingen. Daarnaast biedt het CLB versterking aan de school bij problemen van individuele leerlingen of een groep leerlingen.


 

Onze school wordt begeleid door de vestiging in Tienen:

Vrij CLB Brabant Oost, vestigingsplaats Tienen
Veldbornstraat 18
3300 Tienen
016 81 31 05
Email: info-tienen@vrijclbbrabantoost.be
Website: www.vrijclb.be/vrij-clb-brabant-oost/tienen

 

Het CLB is elke werkdag open van 8u tot 12.30 en van 13.00 tot 16.00 uur, behalve op maandagnamiddag. Onze eerste contactfiguur is Kathleen Lambrix: bereikbaar via VBLB Tienen op 016 79 06 54 maar ook via kathleen.lambrix@vrijclbbro.be

of op GSM-nummer 0489 34 04 62 .

HET LOC


Het LOC is vergelijkbaar met een ondernemingsraad. Het LOC, afkorting van "Lokaal OverlegComité", is samengesteld uit twee vertegen­woordigers van de Inrichtende Macht en evenveel vertegenwoordigers van het perso­neel.


Binnen het LOC wordt geïnformeerd en onderhandeld over gebeurtenissen of interne beslissingen die een belangrijke weerslag kunnen hebben op het personeel van de school. Het houdt zich bezig met het tewerkstellingskarakter en de arbeidsvoor­waarden van het personeel.

Het LOC is als volgt samengesteld:

 

voor de inrichtende macht:

 • Marc Meulemans, afgevaardigd beheerder, 016 76 74 29 of 0470 06 72 90
 • Roland Severijns, directeur, 0474 52 45 66
  Waverse Steenweg 1, 3320 Meldert-Hoegaarden, 016 76 62 71

 

voor het personeel:

 • Tanja Keuppens, 016 26 17 89
 • Liesbet Goffa, 011 68 06 25


als vakbondsafgevaardigde:

 • Bea Veulemans, 0472 43 60 52
 • Leen Swellen, 016 89 04 04

Adviserende actoren van HET WELZIJNSBELEID:

01.

Interne Dienst Preventie en Bescherming (IDPB)

Preventieadviseur: Bob Peeters

02.

Externe Dienst Preventie en Bescherming (EDPB)

IDEWE, Interleuvenlaan 58,

3001 Haasrode, 016 39 04 38

03.

Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW)

Het comité PB is een overlegorgaan dat als algemene opdracht heeft om op een constructieve manier bij te dragen tot de verbetering van de veiligheid en de gezondheid van de werknemers en de leerlingen.


Het kan adviezen uitbrengen en voorstellen formuleren om het beleid ter voorkoming van ongevallen zo goed mogelijk af te stemmen op de verschillende situaties die rechtstreeks met de school te maken hebben.

 

Het comité vergadert vijf maal per jaar.

 • Voorzitter: Roland Severijns
 • Secretaris: Bob Peeters
 • Voor het ondersteunend personeel: Freya Meeus
 • Voor Lichamelijke Opvoeding: Petra Craeybeckx
 • Voor de wetenschappelijke vakken: Jo Franckx, Carine Vallons (+ EHBO) 


MOS OF MILIEU OP SCHOOL


Een duurzame toekomst voor onze planeet begint met bewuste keuzes. Mede door onze unieke ligging midden in de natuur en door traditie is het Sint-Janscollege een groene school bij uitstek. MOS of Milieu op School is een werkgroep met leraars en leerlingen die door allerlei acties en initiatieven mee ijvert om van onze school een milieuvriendelijke en duurzame leer- en leefomgeving te maken.

  

De mensen van MOS vergaderen regelmatig. Ze nemen initiatieven, sensibiliseren en zetten acties op. Elke actie (preventie, sorteren, recycleren) moet starten met betrokkenheid van leerlingen, maar men probeert ook het hele schoolteam te betrekken. Ook samenwerking met externe partners, zoals schoolbuurt, lokale besturen, (jeugd)verenigingen, ngo's, of organisaties uit het middenveld, gaat men niet uit de weg.


Men streeft altijd naar concrete resultaten die bovendien het bewustzijn aanscherpen. Denk aan gebruik van gerecycleerd papier, promotie van duurzame materialen en procedures, tuintjes met streekeigen kruiden, vogelnestkastjes, bijenhotels, beperking van water- en energieverbruik, aanpak van de mobiliteitsproblematiek, streven naar duurzaamheid.


Algemeen zet de school door middel van zonnepanelen en doorgedreven renovatie en isolatie van gebouwen ook sterk in op een klimaatneutralere aanpak.

Concreet


MOS (Milieu Op School) is een educatief project waarin de school systematisch acties organiseert om alle schoolleden (leerlingen, leraars, directie, administratief personeel en onderhoudspersoneel) voor milieuzorg te sensibiliseren. De gemeente steunt de MOS-werking met een jaarlijkse subsidie .

 

Naargelang de ondernomen acties en de geboekte resultaten kan de school in aanmerking komen om een kwaliteitslabel te verwerven, dat door het Ministerie van Leefmilieu van de Vlaamse Gemeenschap wordt toegekend.
Dit kwaliteitslabel wordt toegekend onder de vorm van LOGO’s.

Onze school heeft ondertussen de drie logo’s behaald:

 • LOGO 1 : schooljaar 2001-2002 als aandachtsveld: afval.
 • LOGO 2 : schooljaar 2004- 2005 als aandachtsvelden: afval en energie
 • LOGO 3: schooljaar 2005-2006 als aandachtsvelden: afval, energie en duurzaamheid.


Dus drie logo’s behaald en we gaan door! Een belangrijk thema als milieu laten we niet vallen.

Milieuzorg spitsen we toe op een vijftal thema’s:

afval, energie, water, natuur en duurzame materialen.

 

In de maand februari organiseert de school drie duurzame weken, rond mobiliteit, afval en gezonde voeding.

Voor mobiliteit stimuleren we vooral het gebruik van de fiets en carpooling om naar school te komen. Hierbij kunnen de leerlingen gebruik maken van de mobiliteits-App van de school.

De MOS - activiteiten worden vooral uitgevoerd door lln. van de eerste graad ondersteund door de meters/peters van het 6de jaar en de klastitularissen onder begeleiding van een MOS-verantwoordelijken. Tijdens de De Duurzame Weken worden ook de lln. van de tweede en derde graad betrokken

 

Gangmakers

 

Voor de leraars: Guy Puttevils en Jo Franckx

Alle leerlingen zijn welkom op vrijwillige basis.

Ook de leerlingenraad wordt sterk betrokken.

 

Individuele acties en projectweken worden mee aangestuurd vanuit vele lessen en door vele collega’s en het beleid. Ook de vakken ‘Natuurexploratie’ en 'DenK' zetten hier sterk op in.

 

DE BEROEPSCOMMISSIE


Ouders kunnen na het volgen van de procedure) beroep aantekenen bij een definitieve uitsluiting van hun zoon/dochter uit de school, en ook als ze niet akkoord gaan met de genomen beslissing van de delibererende klassenraad op het einde van het schooljaar. Meer informatie hierover is te vinden in het schoolreglement.